1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL
(1) Concursul este organizat si desfasurat de S.C. Editura Delfin S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Ramnicu Valcea nr. 3, bl. 4, et. 7, ap. 29, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10246/2011, avand CIF RO 29025461, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Concursul se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toti participantii.
(3) Regulamentul se pune la dispozitia, oricarei persoane interesate, in mod gratuit, trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului cu mentiunea pentru Concursul „Fii primul la examenul de Bacalaureat!”

(4) Participantii la Concurs se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din Concurs, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta regulile prezentului Regulament, sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor. In cazul in care, pe parcursul derularii Concursului, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de participare la Concurs, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze si/sau sa prelungeasca perioada de derulare a acesteia si/sau sa modifice modalitatea de acordare a premiilor, fara o notificare prealabila a acestor modificari.

(6) Participarea la Concurs presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(7) Prin participarea la Concurs, candidatilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia costurilor de deplasare pe care castigatorii primei etape a concursului vor trebui sa le suporte din surse proprii.

2. DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in perioada 15.02.2016-20.04.2016, conform calendarului descris in sectiunea 4, a prezentului Regulament.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care indeplinesc urmatoarele criterii:
– achizitioneaza pe parcursul de desfasurare a concursului cartea „Eseul argumentativ in 100 de exemple”, aparuta la Editura Delfin, Bucuresti, anul 2016;
– respecta procedura de concurs stabilita prin prezentul Regulament;
– au domiciliul/resedinta in Romania;
– sunt elevi din clasele IX – XII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara;
– incuviintarea prealabila a parintilor sau a tutorelui pentru participantii avand capacitate de exercitiu restransa;
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la concurs membrii familiilor angajatilor Organizatorului.

4. PROCEDURA CONCURSULUI
Competitia va avea loc în doua etape si presupune, in principal, ca pe baza modelelor si aplicatiilor din lucrarea Editurii Delfin „Eseul argumentativ in 100 de exemple”, participantii sa rezolve unul din subiectele propuse de catre Organizator.

4.1. Prima Etapa
4.1.1. Presupune alegerea unuia dintre cele 5 (cinci) subiecte propuse (Anexa nr. 1) si redactarea unui eseu argumentativ in spatiul/paginile anume dedicat(e) sectiunii de concurs din cuprinsul cartii achizitionate, respectand cerintele date.

4.1.2. Dupa redactarea eseului si completarea paginii de concurs cu informatiile cerute (nume, prenume, date contact etc.), decupati si transmiteti lucrarea catre Editura Delfin pana la data de 10.04.2016 prin una dintre cele 2 modalitati:
• Email concurs@edituradelfin.ro (scan sau poza intr-un format lizibil). Participantii vor mentiona in Subject-ul e-mailului “Concurs – Fii primul la examenul de Bacalaureat!”.
• Posta Romana: Oficiul Postal 49 Casuta Postala 14, Bucuresti, Bulevardul Basarabia 57, Sector 2, Cod postal 024360.
4.1.3. Compunerile primite de catre Organizator pana la data de 10.04.2016 (inclusiv) vor fi inscrise la tragerea la sorti care va avea loc in data de 11.04.2016, ora 15.00 PM. In cadrul acestei etape urmeaza a fi desemnati 50 de castigatori.

4.1.4. Anterior tragerii la sorti, lucrarile urmeaza a fi verificate daca raspund sau nu exigentelor stabilite pentru fiecare din subiectele de concurs propuse. Lucrarile care nu indeplinesc una sau mai multe din conditiile stabilite de prezentul Regulament urmeaza a fi excluse, autorii acestora neputand participa la tragerea la sorti.
4.1.5. Selectia lucrarilor castigatoare primei etape se va realiza prin intermediul platformei www.random.org, asa cum s-a mentionat mai sus, aceasta etapa finalizandu-se prin desemnarea unui numar de 50 de finalisti. Acestia vor fi anuntati pe pagina de Facebook a Editurii Delfin https://www.facebook.com/edituradelfin, fiind totodata contactati de catre Organizator in vederea confirmarii prezentei in cea de-a doua etapa a concursului.

4.2. Etapa a II- a
4.2.1. Etapa a doua urmeaza a avea loc la data de 21.04.2016, in Bucuresti, la o locatie anunata in prealabil de catre Organizator. Organizatorul va anunta pe pagina sa de Facebook detaliile privind calendarul exact al evenimentului, data/orele/locatia.
4.2.2. In aceasta etapa, concursul va consta intr-o proba de creatie ce va presupune realizarea unui eseu la prima vedere, tema aleasa urmand a fi aleasa de catre Organizator. Timpul alocat acestei probe va fi de 45 de minute, criteriile/baremul fiind, de asemenea anuntate de catre organizator concomitent alegerii temei de concurs.
4.2.2. Dupa expirarea termenului respectiv, dupa predarea de catre participanti a lucrarilor, acestea urmeaza a fi corectate/verificate de catre un juriu format din 3 membri, care vor desemna cele mai bune trei lucrari.

5. PREMIUL
Cele mai bune 3 lucrari vor fi premiate, dupa cum urmeaza:
• Premiul I: 2500 Lei
• Premiul al II lea : 1500 Lei
• Premiul al III lea : 1000 Lei
Premiile constau in vouchere de cumparaturi ce vor putea fi folosite in retelele magazinelor partenere.

In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate sa-l descalifice.

6. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat castigatorilor Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiul acordat in urma Concursului, revenind in exclusivitate castigatorului.
7. DREPTUL LA IMAGINE
Participararea la concurs si acordarea premiilor pot reprezenta un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele sau orice alte informatii referitoare la campanie pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie le furnizeaza despre ei însisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Concurs.
(2) Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:
– dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
– dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
– dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Numele participantilor si a castigatorului vor putea fi facute publice pe pagina de socializare Facebook a Organizatorului precum si pe orice alte domenii denintute sau controlate de catre Organizator.
(3) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa menţionata anterior.
(4) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

9. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
(1) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul.
(2) Situatiilor avute in vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

10. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul Organizatorului.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

ANEXA NR. 1

Subiectele propuse pentru prima etapa a Concursului

1. Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 cuvinte despre adolescenta, ca etapa fundamentala in devenirea unui om.
In elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte.

2. Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 cuvinte despre rolul scolii contemporane in evolutia unui adolescent.
In elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte.

3. Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 cuvinte despre contributia lecturii la formarea personalitatii.
In elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte.

4. Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 cuvinte despre destinul cartii tiparite intr-o societate digitalizata.
In elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte.

5. Scrie un text de tip argumentativ de 150-300 cuvinte despre impactul tehnologiei asupra actualei generatii de adolescenti.
In elaborarea textului de tip argumentativ trebuie:
– sa respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor in scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimarii unei aprecieri;
– sa ai continutul adecvat argumentarii pe o tema data: formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica pusa in discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzatoare a doua argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
– sa respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si punctuatie) si precizarea privind numarul de cuvinte.