1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL
(1) Concursul este organizat si desfasurat de S.C. Editura Delfin S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Ramnicu Valcea, nr. 3, bl. 4, et. 7, ap. 29, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10246/2011, avand CIF RO 29025461, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Concursul se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toti participantii.
(3) Regulamentul se pune la dispozitia oricarei persoane interesate, in mod gratuit, trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului cu mentiunea pentru Concursul „Editura Delfin pretuieste fidelitatea”.

(4) Participantii la Concurs se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din Concurs, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta regulile prezentului Regulament, sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum o zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor. In cazul in care, pe parcursul derularii Concursului, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de participare la Concurs, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze si/sau sa prelungeasca perioada de derulare a acesteia si/sau sa modifice modalitatea de acordare a premiilor, fara o notificare prealabila a acestor modificari.

(6) Participarea la Concurs presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(7) Pentru participarea la Concurs, participantii trebuie sa achizitioneze produse ale Organizatorului in suma minima de 500 RON si sa parcurga pasii mentionati in art. 4 din prezentul Regulament.

(8) Prin participarea la Concurs, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

2. DURATA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
(1) Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in perioada 15.02.2016 – 14.04.2016, urmand ca tombola sa aiba loc dupa procesarea si validarea comenzilor, respectiv la data de 21.04.2016, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(2) Premiul care nu va putea fi livrat castigatorului din motive independente de Organizator pana la data de 15.05.2016 nu va mai fi datorat de Organizator, iar castigatorul isi pierde drepturile rezultate aceasta calitate.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La Concurs pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanti”) care au domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Concursului, care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4.
(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4. PROCEDURA CONCURSULUI
(1) Pentru inscrierea in concurs Participantul trebuie sa achizitioneze, pe durata de desfasurare a concursului, carti ale Editurii Delfin in suma minima de 500 lei. Pentru evitarea oricaror neclaritati, vor putea participa la concurs doar comenzile unice a caror valoare minima este 500 lei. Prin urmare, indiferent de unicitatea titularului, nu sunt eligibile comenzile multiple mai mici de 500 lei dar care cumulat pot depasi aceasta valoare.
(2) Participantul trebuie sa pastreze documentul fiscal care atesta comanda minima impusa pentru participarea la prezentul concurs.
(3) Tragerea la sorti presupune extragerea aleatorie a numarului unic de comanda evidentiat pe documentul fiscal eliberat de catre Organizatator la momentul achizitionarii de catre participant a produselor. Extragerea va avea loc in data de 21.04.2016, ora 15:00, la sediul organizatorului, prin intermediul unui aplicatii de extragere aleatorie (http://www.random.org).
(4) Validarea castigatorului se face de catre reprezentantul Organizatorului prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul Regulament. În maxim 3 zile lucratoare de la finalul concursului se va anunta castigatorul pe site-ul www.edituradelfin.ro la sectiunea dedicata concursului.
(5) Revendicarea premiului se face prin prezentarea de catre castigator a documentului fiscal castigator, in original, alaturi de copia actului de identitate sau a pasaportului titularului. Revendicarea premiilor se face in termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decadere din dreptul de a revendica premiul.

5. PREMIUL
(1) Marele premiu consta intr-un voucher in valoare de 5000 lei, pe care castigatorul il va putea folosi in retelele magazinelor partenere.
In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate sa-l descalifice.

6. TAXE ŞI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat castigatorului Concursului, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiul acordat in urma Concursului, revenind in exclusivitate castigatorului.

7. DREPTUL LA IMAGINE
Acordarea premiului aferent prezentului Concurs poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul ca numele sau orice alte informatii referitoare la campanie pot fi facute publice de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acordul valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Campanie le furnizeaza despre ei insisi. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Concurs.
(2) Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:
– dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
– dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat.
– dreptul de opoziţie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
– Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Numele participantilor si a castigatorului vor putea fi facute publice pe pagina de socializare Facebook a Organizatorului precum si pe orice alte domenii detinute sau controlate de catre Organizator.
(3) Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Organizatorului, la adresa mentionata anterior.
(4) Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de acesta.

9. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI
(1) Concursul poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.
(2) Situatiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este tinut la nici o obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

10. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA
(1) Eventualele reclamatii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa Organizatorului si vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta de la sediul Organizatorului.
(2) Legea aplicabila este legea romana.