Lucrarea de față, De-a gramatica … Să o deslușim prin joc, comunicare, creativitate și lucru în echipă, este menită a simplifica și facilita procesul instructiv-educativ, fiind un instrument util atât pentru lucrul efectiv la clasă, în derularea orelor de limbă și literatură română, cât și pentru aprofundarea noțiunilor de gramatică de către elev în timpul liber. Structura și conținutul culegerii sunt pliate pe noile cerințe ale programei școlare în vigoare, toate demersurile teoretice și practice propuse urmărind formarea competențelor-cheie ale disciplinei.

Astfel, fiecare unitate debutează printr-un exercițiu sau joc didactic ( completarea unei benzi desenate, asocieri imagine-sunet, hora gramaticală, Improshow, puzzle, fișă autobiograficăi, ghicitori, concursuri – Predă ștafeta!, Mimul și pictorul), menit a capta atenția elevului, implicându-l activ în însușirea noilor conținuturi.

Sintezele teoretice vizează sistematizarea conținutului științific predat la clasă, exemplele incluse, schemele variate (tabel, ciorchine, hartă conceptuală) și, nu în ultimul rând, limbajul accesibil, simplu, folosit în explicarea noțiunilor teoretice, fiind esențiale pentru înțelegerea conceptelor atât de către elev, cât și de către părintele ce dorește a verifica și a ajuta copilul în vederea pregătirii temeinice la disciplina respectivă.

Știați că…? este o subtemă a unităților destinată noțiunilor de detaliu care, de cele mai multe ori, sunt problematice pentru elevi (forme diferite ale cuvintelor, elipsa anumitor părți de vorbire, topică, cuvinte cu multiple valori morfologice, valori stilistice ale părților de vorbire etc.), aspecte sesizate de-a lungul timpului, în experiența la clasă.

Pentru că un obiectiv esențial al studierii gramaticii în gimnaziu îl reprezintă corectitudinea în exprimare, prezenta lucrare tratează acest aspect în secțiunea Să învățăm din greșeli!, unde sunt abordate, prin scheme logice, multiple exemple și variante corect-greșit, principalele probleme de ortografie, punctuație și exprimare conform cerințelor DOOM2, facilitând astfel dirijarea elevului în însușirea normelor limbii standard.

O secțiune inedită a unităților este Acvariul cuvintelor necunoscute, scopul definitoriu al acesteia fiind de a dezvolta vocabularul elevilor și de a-i familiariza cu lucrul cu dicționarul. În acest sens, pe parcursul fiecărei unități au fost strecurate diverse cuvinte al căror înțeles ar putea fi necunoscut elevilor, cuvinte incluse în acvariu pentru a fi pescuite, căutate în dicționar și incluse în contexte adecvate.

Aplicarea și verificarea noțiunilor de teorie se realizează atât la fiecare unitate în parte, prin Fișa de lucru și cele două Teste formative, cât și prin Testele sumative care vizează conținuturile mai multor unități.

Prin intermediul fișei de lucru se asigură fixarea cunoștințelor într-un mod cât mai interactiv, elevul fiind pus în diferite situații în care joacă diverse roluri. În prima parte a fișei, Să fim profesori!, intră în pielea dascălului care corectează greșeli strecurate în enunțuri, scrisori sau pagini de jurnal și explică în ce constau acestea, adaugă semne de punctuație în texte date, motivează folosirea anumitor semne de punctuație și de ortografie, participă la Maratonul ortogramelor. În a doua parte, Să lucrăm cu spor!, joacă propriul rol, rezolvând o gamă largă de exerciții, al căror scop este asigurarea retenției și transferului informațiilor asimilate în unitatea respectivă. În cea de-a treia parte,  Să învățăm jucându-ne!, elevul are posibilitatea de a se juca în perechi, echipe sau grupe mari de lucru, putând descoperi, rezolva, exersa și aplica anumite noțiuni teoretice într-o manieră distractivă și, foarte important pentru crearea unei ore reușite de limbă și literatură română, într-o atmosferă destinsă. Printre jocurile sugerate se numără: alcătuirea unor enunțuri/texte folosind cuvinte date, Acordeonul, crearea unui afiș, derularea unei campanii de protejare a mediului înconjurător, De-a scriitorul (exercițiu de redactare acrostih/compunere narativă/cântecel/poezie), De-a detectivul, caligramă, Telefonul fără fir, puzzle. Ultima parte a fișei de lucru, Și eu pot fi scriitor!, este menită a stimula creativitatea elevului, a promova libertatea de receptare a textului literar și a deschide apetitul pentru lectură și pentru redactarea de texte/compuneri. Elevul este provocat să intre în pielea unui scriitor care încearcă să creeze colecția de opere proprii, dintre care amintim: compuneri narative, pagini de jurnal, rubrici de revistă, articole de ziar, descrieri literare/nonliterare, desene, dialoguri, fișe biografice, benzi desenate, Dicționar de limbă standard a elevilor. Totodată, această secțiune vine și în sprijinul profesorului, fiind destinată completării portofoliului elevului.

Testele formative și testele sumative țintesc evaluarea și autoevaluarea elevului, realizate în manieră obiectivă datorită îmbinării tuturor tipurilor de itemi – obiectivi, semiobiectivi și subiectivi. Autoevaluarea elevului este privită din două perspective – prima care ține de conștientizarea eventualelor lacune și de stabilirea unui plan de acțiune pentru remedierea parcursului școlar și a doua care ține de înțelegerea și de gestionarea propriilor emoții, stări de spirit.

Deși se bazează majoritar pe elemente de construcția comunicării, în spiritul abordării integrate a disciplinei, s-a optat pentru utilizarea textelor-suport în crearea fișei de lucru și a celor două tipuri de teste. Textele selectate acoperă o paletă vastă: texte literare/nonliterare; texte descriptive/narative; texte în proză/în versuri; fragmente de romane, povestiri, basme, schițe; pasteluri, jurnale, scrisori, reclame, recenzii de cărți, articole, rețete, scheme, grafice, regulamente etc. De asemenea, testul sumativ este divizat în două subiecte – primul bazat pe elemente de construcția comunicării, al doilea – pe redactarea diverselor compuneri sau tipuri de texte în care să fie incluse și anumite noțiuni de vocabular, fonetică, morfologie sau sintaxă.

Prin urmare, scopul acestei culegeri este de a învăța elevul să învețe, de a sprijini profesorul în demersul didactic, de a facilita evaluarea și autoevaluarea elevului și de a ajuta părintele să urmărească și să susțină obținerea rezultatelor bune la învățătură ale copilului.